Akciğer Kanseri

Tedaviler 6 - 12

2. AKCİĞER KANSERİ

Akciğerdeki kanserler de primer ( akciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan ) ya da sekonder ( akciğer dışı organlardan yayılan metastazlar ) olabilir. Primer akciğer kanserleri dünyada en sık görülen ve en ölümcül seyreden kanser türlerinden birisidir. Akciğer, sekonder kanserlerin de (metastazlar) en sık görüldüğü organlardan birisidir; akciğere en sık metastaz yapan tümörler meme, kalın barsak ve böbrek kanserleridir. Kemik ve testis tümörleri de akciğere sık metastaz yapan tümörler arasındadır.

Akciğer kanseri hakkında ayrıntılı bilgi

Akciğerde hem primer kanserler hem de metastazların sık görülmesi, ayrıca primer tümör tiplerinde tedavinin farklı olması doğru patolojik tanının önemini çok artırmaktadır. Akciğer tümörlerinde patolojik tanı için cerrahi yolla, bronkoskopiyle ya da görüntüleme kılavuzluğunda biyopsi yapılabilir. Görüntüleme kılavuzluğunda perkütan biyopsi özellikle yüksek doğruluk oranı ve akciğerin hemen her yerindeki tümörlere erişim kolaylığı nedeniyle son yıllarda öne çıkmaktadır.AKCİĞER-KANSERİ-1

Video bilgilendirme için tıklayınız “Perkütan akciğer biyopsisi”

Primer akciğer kanseri

Tedavi yaklaşımındaki farklılık nedeniyle küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olarak iki grupta incelenir. Küçük hücreli akciğer kanserinde standart tedavi kemoterapi ve radyoterapidir, cerrahi çok nadiren uygulanır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise, erken evrede standart tedavi cerrahi operasyondur. Bu evrede, genel durumu cerrahiye uygun olmayan hastalarda radyoterapi ya da perkütan ablasyon uygulanabilir.

AKCİĞER-KANSERİ-2

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, daha ileri evrelerde genellikle kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin değişik kombinasyonları uygulanır. Bazan, primer tümör büyük ya da çevre organlara yapışık olduğundan cerrahi operasyona uygun olmayabilir. Bu hastalarda uzak metastaz yoksa, lenf nodu yayılımı da sınırlı ise kemoterapi ile tümör küçültülerek cerrahi operasyona uygun hale getirilebilir. Bu tür hastalarda, kemoterapinin intraarteryel yolla verilmesi tedavinin etkinliğini belirgin olarak artırabilir.AKCİĞER-KANSERİ-3AKCİĞER-KANSERİ-4

Akciğer metastazları

Akciğer de tıpkı karaciğer gibi, metastazların en çok görüldüğü organlardan birisidir. Meme ve kolon kanseri gibi sık görülen kanserler diğer organlarla birlikte akciğere de sık metastaz yaparlar. Kas, kemik, tiroid ve testislerden kaynaklanan tümörler ise daha nadir görülmelerine rağmen akciğere sık metastaz yapan tümörlerdir.

Akciğerinde metastazı olan bir hastada genellikle karaciğer ve kemik gibi dokularda da metastaza rastlanır. Bu tür hastalarda genellikle tek tedavi seçeneği kemoterapidir. Ancak bazan, metastazlar akciğere sınırlı ve az sayıda olabilir. Eğer metastaz bir tane ise, cerrahi, radyoterapi ya da perkütan ablasyon uygulanabilir. Birkaç tane metastazı olan hastalarda genellikle perkütan ablasyon tercih edilir. Akciğer metastazlarında, kriyoablasyon, radyofrekans ve mikrodalga gibi perkütan ablasyon yöntemleri başarıyla kullanılmıştır.AKCİĞER-KANSERİ-5

Girişimsel Tedaviler